SOAL SKI KELAS VI MI

 

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA TANGERANG

TEST BLOK SEMESTER I / GANJIL MADRASAH IBTIDAIYAH

TAHUN PELAJARAN 2008 – 2009 M

 

Mata pelajaran          :  SKI                                                  Waktu             :  90 menit

Hari / Tanggal            :  ………………………..                   Kelas              :  VI ( enam )

Nama                          :  ………………………..

I. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !

 

1.      Pemerintah setelah wafat Nabi Muhammad  disebut …………..

a. Khalifah Umar b. Khulafaurrosyidin                  c. Khilafah        d. Khalifah Umayah

   2.   Khulafaur Rosyidin berasal dari bahasa ………..

         a.  Urdu               b. Melayu                     c. Arab             d. Rumawi

   3.   Ar-Rasyid artinya …………….

         a. dermawan        b. bijaksana                  c. cerdas          d. adil

   4.   Khalifah pertama setelah Rasulullah diangkat karena ……………

         a. dipilih umat      b. ditunjuk Rasululloh                c. mengangkat dirinya     d. keturunan Nabi

   5.   Menjadi Kholifah merupakan amanah dari …………..

         a. umat islam        b. keluarga nabi            c. Allah SWT   d. Rasululloh

   6.   Tantangan yang harus dislesaikan Khalifah pertama adalah ……..

         a. Mengumpulkan Al-Qur’an       c. Adanya Nabi palsu, Murtad dan ingkar membayar zakat

         b. Mendirikan Baitul Mal.            d. Peperangan dengan orang kafir

   7.   Yang tidak bisa digantikan Khulafaur Rasyidin dari Nabi Muhammad adalah ……………

         a. Kerasulan        b. Kepala Negara         c. Kepala Pemerintahan    d. Kepala Suku Quraisy

   8.   Sifat utama seorang Khalifah adalah ………..

         a. dari keluarga bangsawan                      c. berharta dan Dermawan

         b. berkaturunan mulia                               d. beriman dan bertaqwa

   9.   Abu Bakar lahir di Kota ………

         a. Madinah          b. Makkah                   c. Syam                        d. Tabuk

  10.  Kata Abu pada nama Abu Bakar berarti ……….

         a. Kakak             b.Kakek                       c. Paman                      d. Ayah

  11.  Budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar  kemudian menjadi muazin adalah ………

         a. Bilal bin Rabbah           b. Amir bin Fuhairoh                 c. Abu Khuhafah          d. Labibah

  12.  Keyakinan Abu Bakar dalam membenarkan peristiwa Isra’ Mi’raj oleh Rasululloh diberi

         gelar ……..

         a. Al-Amin                      b. Alfaruq                     c. As-Sidiq       d. Al-Ghaniyu

 

 

 

 

 

 

 

  13.  Silsilah Abu Bakar dan Rasululloh bertemu pada …………….

         a. Abi Khuhafa                b. Uqbah bin Umit        c. Mura bin Kaab         c. Usman bin Sa’ad

  14.  Diantara umat Islam yang murtad adalah ………….

         a. Abdulloh bin Umar       b. Umar bin Khatab      c. Bilal bin Rabbah        d. Tulaikah

  15.  Nabi palsu yang berasal dari Bani Hanifah adalah ………….

         a. Musaidamah                b. Tulaikhah                  c. Aswad al-Ausi          d. Kais bin Abdi Yagust

  16.  Abu Bakar dibaiat menjadi Khalifah tahun…………

         a. 630 M             b. 631 M          c. 632 M          d. 633 M

  17.  Pasukan muslim yang menghancurkan Nabi palsu Thulaikhah dipimpin oleh ……….

         a. Abu Bakar       b. Ali bin Abi Thalib                  c. Ikram bin Amru        d. Kholid bin Walid

 

  18.  Menerima dan menyampaikan wahyu adalah tugas …….

           a.Rasul              b. Nabi             c. Kepala Pemerintahan            d. Sultan

19.    Bentuk jamak dari kata Khalifah adalah ………

a. Khilaf                       b. Khulafa        c. Khalif           d. Khalifa

  20.   Khulafaur Rasyidin berarti ……….yang bijaksana.

a. kekuasaan    b. para pengusaha         c. para penguasa           d. kepemimpinan

  21.  Pernyataan di bawah ini merupakan kedudukan khulafaurrosyidin , kecuali ………

            a. memerangi orang Murtad                  c. menjadi kepala Negara

            b. sebagai pemimpin umat                     d. sebagai penerus perjuangan Nabi

  22.   Masa pemerintahan khulafaur rosyidin berakhir pada tahun …….

            a. 40 H / 632 M           b. 40 H/656 M             c. 40 H/ 644 M            d. 40 H/661 M

23.  Abu Bakar bergaul akrab dengan Nabi sejak ………..

a. masih muda               b. sama menjadi pedagang        c. masuk Islam  d. menjadi Khalifah

24.    Sejak kecil Umar terkenal bersifat …………….

         a. kejam                       b. keras            c. pendendam               d. pemberani

25.    Sisilah Umar bin Khatab bertemu dengan sisilah Nabi Muhammad pada …………….

         a. Nufail                       b. Ka’ab          c. Murrah         d. Hasyim

26.    Umar bin khatab masuk Islam karena ………….

         a. diajak Nabi       b. dibujuk adiknya      c. dinasihati temannya d. kesadaran sendiri

27.    Sebelum masuk Islam Umar bin Khatab……….terhadap Islam

         a. acuh tak acuh            b. menghargai               c. membeci                   d. membela

28.    Umar bin Khatab marah mendengar adiknya masuk Islam ketika diberitahu oleh ………

         a. Abu Jahal                 b. Ikrimah                     c. Suroqoh                   d. Nu’aim

 

 

 

 

 

 

 

29.    Umar bin Khatab dilahirkan di Makkah pada tahun ………….

         a. 584 M                      b. 634 M                      c. 644 M                      d. 661 M

30.    Untuk keperluan menghimpun dana umat Islam Umar membentuk ……………..

         a. Dewan Moneter        b. Baitul Mal                 c. Bank pemerintah       d. Bank Mu’amalat

31.    Yang menetapkan tahun hijriyah sebagai kalender umat Islam adalah …….

         a. Umar bin Khatab      b. Khalid bin Walid       c. Ali bin Abi thalib       d. Amr bin Ash

32.    Setelah tempat tidur Nabi berganti oleh Ali bin Abi Thalib , Rasululloh berangkat menuju…

         a. Rumah Abu baker     b. Madinah sendirian     c. Gua Tsur      d. Rumah putrinya

33.    Abu Bakar yang yakin kejadian Isra’ Mi’raj, setelah Rasulullah bercerita kadaan ……..

         a. Kota Palstina            b. Masjid Aqsa c. Perjalanan dengan Buraq       d. perjumpaan  

            dengan Allah

34.    Berapa hari Abu Bakar menemani Nabi di Gua Tsur ketika Hijrah ke Madinah ……..

         a. 10 hari                      b. 5 hari            c. 3 hari            d. 7 hari

35.    Ibu Umar bin Khatab bernama ………………

a. Urwa bin Khariz       b. Fatimah binti As’ad               c. Ummu Khair Salama             d. Hautamah binti Hasyim

 

II. Isilah titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !

 1. Seluruh Khulafaur Rasyidin berjumlah ……….
 2. Gelar as-Sidiq karena Abu Bakar mempercayai peristiwa ………..
 3. Perang Riddah adalah melawan para pembangkang membayar zakat dan ………
 4. Kebijakan Abu Bakar terhadap kaum murtad kembali memeluk islam atau ………
 5. Surat yang dibaca ketika Umar masuk Islam adalah ………
 6. Pasukan pertama ke Persia dipimpin oleh ……….
 7. Panglima perang sejak Rasulullah yang diberhentikan Khalifah Umar adalah ………..
 8. Komplotan pembunuh Khalifah Umar dapat diketahui informasi dari ……….
 9. Tujuan mendaftar kekayaan sebelum menjabat adalah agar tidak melakukan tindakan …
 10. Yang membunuh Khalifah Umar bin khatab penduduk yang berkebangsaan ……….

 

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai !

 1. Sebutkan 4 lembaga yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khatab ?
 2. Apakah yang dimaksud dengan tahun Hijriyah ?
 3. Sebutkan nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar !
 4. Jelaskan mengapa setelah Rasululloh wafat banyak yang murtad !
 5. Berilah contoh perbuatan Umar bin Khatab yang menunjukan kepeduliannya kepada Rakyat !

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN SKI KELAS VI SMT GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2008 – 2009

I.

1.B  2.C  3.B  4.A 5.C  6.C  7.A  8.D  9.B  10.D  11.A  12.C  13.C  14.D  15.C  16.C  17.D  18.A

19.B  20.D  21.B  22.D  23.A  24.D  25.B  26.D  27.C  28.D  29.A.  30.B  31.A  32.C  33.B  34.C  35.D

II.

 1. 4 orang             41.Saad bin Abi Waqos
 2. Isra’ Mi’raj                   42. Khalid bin Walid
 3.  Nabi palsu                   43. Ibnu Abbas
 4. diperangi                      44. Korupsi
 5. Thaha                           45. Persia

III.

 1. a. Baitul Mal

b.Lembaga pendidikan

c. Lembaga Kepolisian

d. Gubernur

      47. Tahun yang perhitungannya didasarkan pada perputaran Bulan mengelilingi Bumi, yang  

             Diawali ketika pertama kali Nabi Hijrah ke Madinah.

      48. Musailimah Al- Khazab, Al- Aswad Al- Ansi, Thulaihah bin Khuwalid, Khaus bin Ali   

             Yagust

49.  Kebijaksanaan Guru

       50..Dengan mendirikan Baitul Mal, dengan mendirikan lembaga pendidikan

 

Skor nilai

 I.   Pilihan Ganda                                                      35   X  1     =      35

 

 II. Isian                                                                      10   X  2     =      20

 

 II. Essay

No.1, 2 dan 5                                                               3     X  3     =        9

No. 3                                                                           1     X   4    =        4

No. 4                                                                           1     X   2    =        2

 

Jumlah                                                                                                   70     =    10

    7

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: